Senior Day DavLax vs Howard 2008 - pfjohnsonphotography